Reglement Wedstrijd Leonardo

 • De wedstrijd wordt georganiseerd door Match & Smatch & louis delhaize en vindt plaats van 20/07/2022 tot en met 15/08/2022 23u59.
 • Over de volledige duur van de actie worden 5 winnaars aangewezen.
 • Deelnemers moeten minimum 18 jaar oud zijn. De deelname is voorbehouden aan personen met verblijfplaats in België.
 • De deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.
 • Deelnemen is enkel mogelijk via de website https://leonardo.louisdelhaize.be/nl/wedstrijd/ of https://leonardo.louisdelhaize.be/concours-leonardo/.
 • De regels voor deelname aan de wedstrijd en de prijzen voor de winnaars worden duidelijk vermeld op de website.
 • De deelname aan de wedstrijd verloopt via de volgende stappen: 1) Een antwoord geven op de vraag “Welk van deze bestanddelen wordt over het algemeen gebruikt voor de productie van glas?” 2) Een antwoord geven op de vraag “Hoeveel personen zullen correct hebben geantwoord op de vorige vraag ?”, door het invullen van het daartoe bestemde formulier op de website van Match & Smatch & louis delhaize.
 • Match & Smatch & louis delhaize wijzen elke aansprakelijkheid af voor technische storingen of afwijkingen in hardware of software van welke aard ook (Facebookpanne, virus, bug, …) die zich zouden voordoen op het systeem van de deelnemer, op hun informaticamateriaal of op de gegevens die erop zijn opgeslagen, en voor de mogelijke gevolgen daarvan op hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten.
 • Match & Smatch & louis delhaize behouden zich het recht voor kandidaten uit te sluiten indien ze van mening zijn dat de deelnemer niet handelt volgens de regels van het spel of het verkrijgen van het geschenk onrechtmatig beïnvloedt.
 • Match & Smatch & louis delhaize behouden zich het recht voor niet meer dan één enkele deelname van een correct geïdentificeerde persoon te accepteren.
 • Indien de wedstrijd om gelijk welke reden onafhankelijk van onze wil zou moeten worden geannuleerd, gewijzigd of afgeschaft, zullen de organisatoren in geen geval compensaties toekennen aan de deelnemers.
 • Er kan geen betwisting zijn over de aard van de voorziene prijzen, noch over het toekennen van een tegenwaarde van welke aard ook. Match & Smatch & louis delhaize behouden zich het recht voor de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Mocht dat het geval zijn, dan zal de waarde van het pakket gelijk zijn aan of hoger dan het vervangen product. Er kan niet worden voorgesteld de tegenwaarde van de geschenken toe te kennen in cheques of speciën.
 • De prijs is persoonlijk en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, omruilbaar of betaalbaar in speciën of in andere producten of diensten. Indien de prijs wordt geweigerd, zal hij niet worden uitbetaald of omgeruild. Match nv en Smatch nv hebben in dat geval het recht een andere winnaar aan te duiden.
 • De winnaars krijgen een Leonardo designvaas.
 • Des winnaar zijn degene die de vraag “Welk van deze bestanddelen wordt over het algemeen gebruikt voor de productie van glas?” correct hebben beantwoord en die op de 5 plaatsen kwamen bij beantwoording van de vraag over het feitelijke aantal personen dat correct antwoord gaf op de vraag “Welk van deze bestanddelen wordt over het algemeen gebruikt voor de productie van glas?”.
 • Bij ex aequo wordt de winnaar aangeduid door lottrekking (op http://www.randomizer.org/).
 • De winnaars worden binnen de 14 dagen na de einddatum van de wedstrijd verwittigd via telefoon of e-mail. Hij/zij moet de winkel kiezen waar hij/zij de prijs zal afhalen. Nadien wordt hem/haar de afhaaldatum meegedeeld.
 • De gebruikte afbeeldingen zijn niet bindend.
 • Over deze wedstrijd wordt geen schriftelijke of telefonische communicatie gevoerd.
 • Indien een van de winnaars niet kan worden bereikt of zijn/haar prijs niet opvraagt binnen de 14 dagen na het afsluiten van het spel, behoudt de organisator zich het recht voor een andere winnaar aan te duiden.
 • Persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Deze promoaanbieding wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of beheerd door Facebook of een ander sociaal netwerk. Bovendien zijn deze partijen op geen enkele manier aan deze wedstrijd verbonden.
 • Bij geschillen nemen de organisatoren een onherroepelijke beslissing. Er is in dat geval geen beroep mogelijk en klachten worden niet behandeld.
 • Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer onderhavige voorwaarden.